Uprava spinaneho zdroje

Vilém Hlošek vilem.hlosek at atlas.cz
Sun Jun 11 22:31:09 CEST 2000


Ahoj.
U tìchto zdrojù je vìt¹inou pou¾itej obvod UC3842. Je vedle nìj kondik okolo
47uF, kterej se pøi startu zdroje napájí z 300V pøes odpor okolo 120k. Pøi
startu má IO minimální spotøebu a kdy¾ se napìtí zvìt¹í nad asi 15V IO
startuje a chvíli je napájenej z elitu a jak zdroj naskoèí napájí se IO z
vinutí na transformátoru. (viz dokumentece od IO) Z tohoto dùvodu není mo¾né
provozovat tyto zdroje ve velkých rozsazích výstupních napìtí. (IO se pøi
malých výstupních napìtích nestaèí napájet a pøepíná se do rì¾imu s nízkou
spotøebou - "klepe") Jinak se zdroj s tímto IO øídí komparátorem který
porovnává proud primární cívkou (odpor s nízkou hodnotou mezi zemí a fetem)
a vstupním napìtím pøímo z napájecího obvodu (napø. Sat Amstrad), nebo pøes
optoèlen s TL431 (napø monitory, zdroje k notebookùm). Kdy¾ jsem døiv tyto
zdroje zaèínal opravovat tak jsem je napájel z externího zdroje a pøes trafo
jsem pomalu zvy¹oval napìtí a¾ na 220V st. a zdroje fachèily u¾ od asi 50V.
Zkusil bych ten IO napájet z extra trafa, ale je to na pová¾enou proto¾e to
napájení z vinutí impulzního trafa je dobré napø. pøi zkratu na sek. stranì
zdroj nenabìhne jen "klepe", proto¾e IO není dostateènì napájen.
(netestováno s regulací na sek.). Ov¹em tyto ùpravy jsou na pová¾enou,
jeliko¾ (jak u¾ tady nìkdo napsal) tyto zdroje jsou navr¾eny pro specifické
podmínky (asi by to dost høálo,cena.slo¾itost atd.). Já osobnì bych to øe¹il
(pokud bych tyto zdroje chtìl mermomocí pou¾ít) nastavit ten zdroj na tìch
24V a za nìj bych pou¾il bych nìjaký Step-Down pulsní IO s regulací. Vilém.

----- Original Message -----
From: <JNetopil at infinity.cz>
To: Multiple recipients of list <hw-news at list.gin.cz>
Sent: Wednesday, June 07, 2000 9:15 AM
Subject: Uprava spinaneho zdroje


> Dobrý den
> Nemáte nìkdo zku¹enosti s úpravou spínaného zdroje ?
> Mám dva naprosto odli¹né spínané zdroje od dvou rùzných notebookù Compaq.
> Dávají 18.5V a 16.5V.
> Chtìl bych jeden z nich upravit na regulovatelné napìtí 3V a¾ 24V.
> V rozmezí 10V a¾ 24V jsem mìl úspìch (u obou).
> Odpor, který urèuje napìtí jsem nahradil potenciometrem, upravil jsem
> napájení optoèlenu pro velké rozmezí napájecího napìtí a takté¾ napájení
> zdroje referenèního napìtí.
> Ale kdy¾ nastavím potenciometrem ménì ne¾ 10V (u obou zdrojù), zaène se
> zdroj pøesnì 10x za sekundu vypínat a zapínat, tak¾e po zatí¾ení mám
napìtí
> tøeba jen 0.6V.
> Zkou¹el jsem mírnì mìnit hodnoty v¹ech odporù a kondenzátorù ve zdroji,
ale
> rychlost spínání se nezmìnila.
> Mám podezøení, ¾e zdroj zapne a ne¾ stihne zjistit, ¾e výstupní napìtí
> dosáhlo po¾adované hodnoty, tak je ji¾ pøíli¾ velké. Pøes operaèní
zesilovaè
> a optoèlen dostane primární strana zdroje pøíkaz k vypnutí pøíli¾ pozdì.
> Proè se ale nezapne ihnet po poklesu napìtí, ale a¾ po té desetinì sekundy
?
> Máte nìkdo nìjaký nápad, jak to obejít ?
> Dìkuji
> Jirka NetopilMore information about the HW-list mailing list