Dotaz

Andy Jancura andy_jancura at hotmail.com
Tue Aug 14 09:10:28 CEST 2001


Ahoj,

>Vá¾ení kolegové,
>potøebuji realizovat zapojení s napájením na jednu tu¾kovou baterii - tedy 
>s nìjakým vhodným DC-DC mìnièem, nìco tøeba jako MAX 1676 nebo MAX 
>1678...Chci vyu¾ít vstupu "SHDN" k zapnutí a opìtovnému vypnutí daného 
>obvodu. Z kat. údajù mám ale pocit, ¾e po pøivedení SHDN do log. 1 bude 
>obvod mimo èinnost, ale proud bude pøes vnitøní diodu protékat nadále ze 
>vstupu na výstup. Je tomu tak ?


Ano.


A nevíte o nìèem perspektivním, kde by tomu tak nebylo a pøivedením do 
re¾imu SHDN by odbìr z baterie klesl na minimum - tedy nìjaký ten mikroampér 
? Dík


Typ si uz nepamatam, ale bol tiez od Maximu.

A.


_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp


More information about the HW-list mailing list