Mimoøádná nabídka

ANUBIS obchod at anubis.cz
Thu May 31 11:07:46 CEST 2001


----=233F093C55A011D5A8CB_0010_5AC5_1AFD
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="--=233F093D55A011D5A8CB_0010_5AC5_1AFD"

----=233F093D55A011D5A8CB_0010_5AC5_1AFD
Content-Type: text/plain;charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Dobrý den,


dovolujeme si Vám nabídnout zajímavou pøíležitost bezplatné prezentace
a zviditelnìní Vaší spoleènosti na Internetu.

Rovnìž Vám nabízíme využití dalších obchodních možností business portálu ANUBIS www.anubis.cz

1. Bezplatné zøízení Vašeho internetového obchodu (B2C) urèeného koneèným spotøebitelùm. (Do 30.6.2001 vèetnì zaslání Off-line aplikace pro správu virtuálního obchodu na CD.)	

2. Bezplatné zøízení Vašeho internetového velkoobchodu (B2B) vyhrazeného pro obchodování mezi firmami. (Do 30.6.2001 vèetnì zaslání Off-line aplikace pro správu virtuálního obchodu na CD.)
	
3. Bezplatnou registraci Vaší spoleènosti v nejvìtší volnì dostupnou databázi èeských firem (vèetnì poboèek, produktù a služeb).	

4. Bezplatný pøístup na B2B tržištì E-lement (tržištì podnikatelských aktivit - obchodních pøíležitostí, projektù, tendrù, veøejných soutìží, poptávek, nabídek atd.).	

5. Bezplatné zøízení neomezeného množství e-mailových adres.	

6. Exkluzivní spolupráci v rámci marketingového projektu, která Vám za aktivní propagaci portálu pøinese velmi zajímavé provize z realizovaných obchodù na portálu ANUBIS.	


Cílená koncentrace všech obchodù a podnikatelských aktivit na jednom místì vytváøí pøedpoklad nejnavštìvovanìjšího multiobchodního centra v Evropì.

Vše, co vám ANUBIS www.anubis.cz pøináší, sleduje hlavní cíl - využít nejdynamiètìji se rozvíjející obchodní prostøedí v zájmu Vaší spoleènosti, zajistit Vám vysokou konkurenceschopnost a souèasnì využít možnosti zvýšení tržeb a ziskù.

Vlastní registraci mùžete provést pøímo na business portálu ANUBIS www.anubis.cz

V pøípadì jakéhokoli dotazu se na nás mùžete s dùvìrou obrátit. Navštivte prosím portál ANUBIS www.anubis.cz a pøesvìdète se o kvalitì jeho služeb.

V pøíloze této zprávy Vám pro pøehlednost zasílám originál dopisu, který Vám usnadní pøístup na portál ANUBIS dle Vašeho pøání.

Tìšíme se na vzájemnì výhodnou spolupráci.

S pozdravem 

Zdeòka Doležalová 
chief portal manager 
dolezalova at anubis.cz 
tel.: 0608 524 735	

V pøípadì, že si nepøejete pøijímat naše budoucí nabídky, pøepošlete prosím tuto zprávu na adresu ne.nabidky at anubis.cz a budete vyjmuti z naší databáze. Dìkujeme Vám za èas vìnovaný této nabídce.

----=233F093D55A011D5A8CB_0010_5AC5_1AFD
Content-Type: text/html;charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
	<title>Anubis.cz</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<BODY bgColor=#ffffff bottommargin="0" rightmargin="0" leftmargin="0" topmargin="0">
<center>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"background="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/bg.gif">
<tr>
  <td align="center"><br>


<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="600">
<tr>
  <td colspan="3"><IMG alt="" border=0 height=132 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/top.jpg" width=600></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="white"><IMG alt="" border=0 height=1 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/white.gif" width=19></td>
  <td>	
		<table cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" bgcolor="white">
			<tr>
			  <td><font size="2" face="Arial,Verdana"><p align="justify"><b>Dobrý den,<br><br>dovolujeme si Vám nabídnout zajímavou pøíležitost 
      bezplatné prezentace<br>a zviditelnìní Vaší spoleènosti na Internetu.</font></b><br><br></p>
			</td>
			</tr>
			<tr>
			  <td><font size="2" face="Arial,Verdana"><p align="justify">Rovnìž Vám nabízíme využití dalších obchodních možností business portálu ANUBIS <b><a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216">www.anubis.cz</a></b><br><br></p></font></td>
			</tr>
			<tr>
			  <td>
					<table cellspacing="0" cellpadding="10" border="0">
						<tr>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/N1.gif" width=28></td>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><font size="2" face="Arial,Verdana"><b><a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216&Def=1">Bezplatné zøízení Vašeho internetového obchodu</a></b> (B2C) urèeného koneèným spotøebitelùm. (Do 30.6.2001 vèetnì zaslání Off-line aplikace pro&nbsp;správu virtuálního obchodu na CD.)</font></td>
						</tr>
						<tr>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/N2.gif" width=28></td>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><font size="2" face="Arial,Verdana"><b><a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216&Def=2">Bezplatné zøízení Vašeho internetového velkoobchodu</a></b> (B2B) vyhrazeného pro obchodování mezi firmami. (Do 30.6.2001 vèetnì zaslání Off-line aplikace pro&nbsp;správu virtuálního obchodu na CD.)</font></td>
						</tr>
						<tr>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/N3.gif" width=28></td>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><font size="2" face="Arial,Verdana"><b><a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216&Def=3">Bezplatnou registraci Vaší spoleènosti</a></b> v nejvìtší volnì dostupné databázi èeských firem (vèetnì poboèek, produktù a služeb).</font></td>
						</tr>
						<tr>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/N4.gif" width=28></td>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><font size="2" face="Arial,Verdana"><b><a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216&Def=4">Bezplatný pøístup na B2B tržištì E-lement</a></b> (tržištì podnikatelských aktivit - obchodních pøíležitostí, projektù, tendrù, veøejných soutìží, poptávek, nabídek atd.).</font></td>
						</tr>
						<tr>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/N5.gif" width=28></td>
						  <td valign="top" bgcolor="#ffffff"><font size="2" face="Arial,Verdana"><b><a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216&Def=5">Bezplatné zøízení neomezeného množství e-mailových adres.</a></b></font></td>
						</tr>
						<tr>
						  <td valign="top" bgcolor="#ccccff"><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/N6.gif" width=28></td>
						  <td valign="top" bgcolor="#ccccff"><font size="2" face="Arial,Verdana"><b><a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216&Def=6">Exkluzivní spolupráci v rámci marketingového projektu</a>, která Vám <BR>za aktivní propagaci portálu pøinese velmi zajímavé provize z realizovaných obchodù na portálu ANUBIS.</B></font></td>
						</tr>
					</table>	
				</td>
			</tr>
			<tr>
			  <td><font size="2" face="Arial,Verdana"><p align="justify"><br><br>Cílená koncentrace všech obchodù a podnikatelských aktivit na jednom místì vytváøí pøedpoklad nejnavštìvovanìjšího multiobchodního centra v Evropì.<br><br><b>Vše, co vám ANUBIS <a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216">www.anubis.cz</a> 
      pøináší, sleduje hlavní cíl - využít nejdynamiètìji se rozvíjející obchodní prostøedí v zájmu Vaší spoleènosti,&nbsp;zajistit Vám vysokou konkurenceschopnost a souèasnì využít možnosti zvýšení tržeb a&nbsp;ziskù</b>.<br><br></p></font></td>
			</tr>
			<tr>
			  <td><font size="2" face="Arial,Verdana"><p align="justify">Vlastní registraci mùžete provést pøímo na business portálu ANUBIS <a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216">www.anubis.cz</a></p></font></td>
			</tr>
			<tr>
			  <td><font size="2" face="Arial,Verdana"><p align="justify"><br>V pøípadì jakéhokoli dotazu se na nás mùžete s dùvìrou obrátit. Navštivte prosím portál ANUBIS <a href="http://www.anubis.cz/default.asp?IdM=1000001216">www.anubis.cz</a> a pøesvìdète se o kvalitì jeho 
      služeb.</p></font></td>
			</tr>
			<tr>
			  <td><font size="2" face="Arial,Verdana">Tìšíme se na vzájemnì výhodnou spolupráci.<br><br><br></font></td>
			</tr>
			<tr>
			  <td>
					<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="500">
						<tr>
							<td><IMG src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/logo.gif"></td>
						  <td align="right"><font size="2" face="Arial,Verdana">S pozdravem<br><br>Zdeòka Doležalová<br>chief portal manager<br><br><A href="mailto:dolezalova at anubis.cz">dolezalova at anubis.cz</A><br>tel.: 0608 524 735</font></td>
						</tr>
					</table>
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td align="center"><img src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/blue.gif" width="520" border="0" height="1"></td>
			</tr>
			<tr>
			  <td><font size="2" face="Arial,Verdana"><p align="justify">V pøípadì, že si nepøejete pøijímat naše budoucí nabídky, pøepošlete prosím tuto zprávu na&nbsp;adresu <A href="mailto:ne.nabidky at anubis.cz">ne.nabidky at anubis.cz</A> a budete vyjmuti z naší databáze. Dìkujeme Vám za èas vìnovaný této nabídce.<br><br><br></p></font></td>
			</tr>
		</table>
	</td>
  <td background="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/shade1.gif"><IMG alt="" border=0 height=2 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/shade1.gif" width=25></td>
</tr>
<tr>
  <td><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/cor3.gif" width=19></td>
  <td background="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/shade2.gif"><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/shade2.gif" width=1></td>
  <td><IMG alt="" border=0 height=28 src="http://www.anubis.cz/imgs/emails/20010405/cz/cor4.gif" width=25></td>
</tr>
</table>

<br><br><br><br>
</td>
</tr>
</table>

</center>

</font>
</body>
</html>

----=233F093D55A011D5A8CB_0010_5AC5_1AFD--

----=233F093C55A011D5A8CB_0010_5AC5_1AFD--

More information about the HW-list mailing list