IO pro spinany zdroj proudu

Mirek Prokop mirekpr at comar.cz
Tue Mar 4 23:32:19 CET 2003


Dobrá pøipomínka, dík! Napìtí bez pøipojeného akumulátoru nebo pøi
špatnì nastaveném dìlièi R2/R3 by skuteènì mohlo pøesáhnout povolenou
hodnotu na pinu 1 MC33340. Tento problém by mohla vyøešit napø.
zenerka na napìtí nìkde mezi 2V a 9V, jedním koncem na MC33340 pin 1
(Vsen), druhým na pin 4 (GND). Nebo je lepší použít bìžnou diodu mezi
Vsen a Vcc MC33340? Nebude tato dioda (1. nebo 2. varianta) ovlivòovat
napìtí na Vsen (dìliè R2/R3 není moc tvrdý) a tím pádem mìøení?

Nevím jestli to z mého popisu bylo patrné a proto ještì upøesním jak
je to s rozsahem napìtí na na MC33340 pin 1 (Vsen). Musí být mezi 1V a
2V aby bylo spuštìno nabíjení - tj. rozsah vhodný pro jeden èlánek
NiMH/NiCD akumulátoru. Proto je potøeba dìlièem R2/R3 nastavit napìtí
na Vsen tak aby se pøi vìtším poètu èlánkù bìhem nabíjení pohybovalo v
tomto rozsahu. Pro pøehlednost ještì tabulka:

poèet
èlánkù   R2   R3
1      není  10k
2      10k   10k
3      10k   20k
4      10k   30k
5      10k   40k
6      10k   50k
7      10k   60k
8      10k   70k
9      10k   80k
10     10k   90k
11     10k   100k
12     10k   110k
13     10k   120k
14     10k   130k

Dále jsem si ještì všimnul že ve schématu není mezi Vsen a GND
nakreslený kondenzátor s hodnotou 10nF.

Poopravené schéma:
http://www.volny.cz/mirekpr/nab/nab_mc33340c.gif

Uvítám i další komentáøe :o)

-- 
S pozdravem,

MirekPr

jbc> Mel bych jednu drobnost.

jbc> Kdyz nabijecka bude pripojena k Vcc, tedy pripojeno napajeni
jbc> jak pisete na hornim rozsahu Vami uvadeneho, tedy 30V, a bez
jbc> nabijeneho aku, bude na pinu 1 napeti neco pod 15V zpusobene
jbc> praci nezatizeneho proudoveho zdroje sestaveneho z IC3
jbc> pres delic z odporu 2x 10k. Tedy chtelo by byt, kdyby se
jbc> na tom vstupu "nesrazilo" treba interni diodou v MC33340 k Vcc.

jbc> A protoze napajeni MC33340 je 9V, pak v MAXIMUM RATINGS
jbc> je pro pin 1 uvedeno:
jbc> -1 to Vcc+0.6 or -1 to 10 (V) + note: "Whichever voltage is lower".

jbc> Jinymi slovy na pinu 1 vice nez 9.6V byt nesmi, coz sice
jbc> asi nebude, protoze predpokladam interne diodu od pinu
jbc> k Vcc (uz jen kvuli vypadku napajeni pri pripojenych aku,
jbc> aby na vstupu nebylo vice nez Vcc), ale pracovat uz tam
jbc> mereni take nebude. Takze horni rozsah napajeciho napeti
jbc> je u Vas neco kolem 20V, dale uz nema vyznam, protoze pak
jbc> uz to ani nezmeri aku, kdyz jich bude pro napeti pres 20V.

jbc> Ale jsou to vsechno jen predpoklady, interni zapojeni
jbc> MC33340 neznam.

jbc> --
jbc> Jiri Bezstarosti


jbc> -----Original Message-----
jbc> From: Mirek Prokop [mailto:mirekpr at comar.cz]
jbc> Sent: Tuesday, March 04, 2003 4:41 PM
jbc> To: hw-news at list.gin.cz
jbc> Subject: Re: IO pro spinany zdroj proudu


jbc> Dìkuji všem za návrhy zapojení. Jak bude víc èasu pokusím se tím
jbc> prokousat pøípadnì i otestovat. Poøád se ale nevzdávám nadìje, že
jbc> funkci spínaného zdroje i omezení proudu zastane jeden IO a nebude
jbc> nutné ho komplikovat dalším OZ.

jbc> Abych také nìèím pøispìl, hrál jsem si trochu s nabíjením NiCD a NiMH
jbc> akumulátorù pomocí MC33340, vzniklo z toho již èásteènì otestované
jbc> zapojení (prosím nekamenovat, je to mùj první pokus o schéma v Eaglu):
jbc> http://www.volny.cz/mirekpr/nab/nab_mc33340.gif

jbc> Vycházel jsem z katalogového zapojení MC33340 na stranì 14:
jbc> http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33340-D.PDF

jbc> Odstranìny jsou ale nìkteré jeho omezení a nectnosti:
jbc> * napájení pro MC33340 je stabilizováno pomocí IC5 - 78L09 a tím pádem
jbc> rozsah napájecího napìtí celé nabíjeèky je v rozmezí od 12V (lze po
jbc> drobné modifikaci i snížit) do 30V (pùvodnì max. 18V - omezení
jbc> MC33340), nabíjet lze tak souèasnì vìtší poèet èlánkù
jbc> * pùvodní vypínání proudu pomocí LM317 se ukázalo pøi nabíjení jednoho
jbc> èlánku nefunkèní a navíc bylo potøeba zajistit na pinech 2 a 3 MC33340
jbc> napìtí nižší než jeho napájení. Bylo proto nahrazeno použitím Power
jbc> MOSFET tranzistoru IRF9530, R5, IC4, D2 a OK1 a R5. LM317 regulující
jbc> proud byl nahrazen LM338 který zvládá s pøíslušným chlazením proudy do
jbc> 5A, jeho hodnota je urèena velikostí R5.
jbc> * pùvodní omezení udržovacího proudu po skonèení nabíjení pomocí
jbc> rezistoru bylo nahrazeno IC3 LM317L a R6, hodnota (cca 10mA) je nyní
jbc> nezávislá na poètu nabíjených èlánkù a napájecím napìtí

jbc> Poèet nabíjených èlánkù je nutné nastavit hodnotu R3 (napø. dekadickým
jbc> palcovým pøepínaèem a pøíslušným poètem rezistorù s hodnotou 10K) dle
jbc> vzorce platícího pro 2ks èlánkù a více:
jbc> R3 = (poèet_èlánkù - 1) * 10000
jbc> Pro jeden èlánek se ponechá R3 na hodnotì 10k a vynechá se R2.

jbc> Budu rád za jakékoliv pøipomínky.

More information about the HW-list mailing list