IO pro spinany zdroj proudu

jiri at bezstarosti.cz jiri at bezstarosti.cz
Tue Mar 4 19:59:29 CET 2003


Mel bych jednu drobnost.

Kdyz nabijecka bude pripojena k Vcc, tedy pripojeno napajeni
jak pisete na hornim rozsahu Vami uvadeneho, tedy 30V, a bez
nabijeneho aku, bude na pinu 1 napeti neco pod 15V zpusobene
praci nezatizeneho proudoveho zdroje sestaveneho z IC3
pres delic z odporu 2x 10k. Tedy chtelo by byt, kdyby se
na tom vstupu "nesrazilo" treba interni diodou v MC33340 k Vcc.

A protoze napajeni MC33340 je 9V, pak v MAXIMUM RATINGS
je pro pin 1 uvedeno:
-1 to Vcc+0.6 or -1 to 10 (V) + note: "Whichever voltage is lower".

Jinymi slovy na pinu 1 vice nez 9.6V byt nesmi, coz sice
asi nebude, protoze predpokladam interne diodu od pinu
k Vcc (uz jen kvuli vypadku napajeni pri pripojenych aku,
aby na vstupu nebylo vice nez Vcc), ale pracovat uz tam
mereni take nebude. Takze horni rozsah napajeciho napeti
je u Vas neco kolem 20V, dale uz nema vyznam, protoze pak
uz to ani nezmeri aku, kdyz jich bude pro napeti pres 20V.

Ale jsou to vsechno jen predpoklady, interni zapojeni
MC33340 neznam.

--
Jiri Bezstarosti


-----Original Message-----
From: Mirek Prokop [mailto:mirekpr at comar.cz]
Sent: Tuesday, March 04, 2003 4:41 PM
To: hw-news at list.gin.cz
Subject: Re: IO pro spinany zdroj proudu


Dìkuji všem za návrhy zapojení. Jak bude víc èasu pokusím se tím
prokousat pøípadnì i otestovat. Poøád se ale nevzdávám nadìje, že
funkci spínaného zdroje i omezení proudu zastane jeden IO a nebude
nutné ho komplikovat dalším OZ.

Abych také nìèím pøispìl, hrál jsem si trochu s nabíjením NiCD a NiMH
akumulátorù pomocí MC33340, vzniklo z toho již èásteènì otestované
zapojení (prosím nekamenovat, je to mùj první pokus o schéma v Eaglu):
http://www.volny.cz/mirekpr/nab/nab_mc33340.gif

Vycházel jsem z katalogového zapojení MC33340 na stranì 14:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33340-D.PDF

Odstranìny jsou ale nìkteré jeho omezení a nectnosti:
* napájení pro MC33340 je stabilizováno pomocí IC5 - 78L09 a tím pádem
rozsah napájecího napìtí celé nabíjeèky je v rozmezí od 12V (lze po
drobné modifikaci i snížit) do 30V (pùvodnì max. 18V - omezení
MC33340), nabíjet lze tak souèasnì vìtší poèet èlánkù
* pùvodní vypínání proudu pomocí LM317 se ukázalo pøi nabíjení jednoho
èlánku nefunkèní a navíc bylo potøeba zajistit na pinech 2 a 3 MC33340
napìtí nižší než jeho napájení. Bylo proto nahrazeno použitím Power
MOSFET tranzistoru IRF9530, R5, IC4, D2 a OK1 a R5. LM317 regulující
proud byl nahrazen LM338 který zvládá s pøíslušným chlazením proudy do
5A, jeho hodnota je urèena velikostí R5.
* pùvodní omezení udržovacího proudu po skonèení nabíjení pomocí
rezistoru bylo nahrazeno IC3 LM317L a R6, hodnota (cca 10mA) je nyní
nezávislá na poètu nabíjených èlánkù a napájecím napìtí

Poèet nabíjených èlánkù je nutné nastavit hodnotu R3 (napø. dekadickým
palcovým pøepínaèem a pøíslušným poètem rezistorù s hodnotou 10K) dle
vzorce platícího pro 2ks èlánkù a více:
R3 = (poèet_èlánkù - 1) * 10000
Pro jeden èlánek se ponechá R3 na hodnotì 10k a vynechá se R2.

Budu rád za jakékoliv pøipomínky.

-- 
S pozdravem,
 
MirekPr

More information about the HW-list mailing list